ليکوال : زاهد جلالي

زاهد جلاليزاهد جلالي لیکوال او د نړیوالو حقوقو په څانگه کې د ایم فیل پر تیزس لیکلو بوخت دی.

وروستي

زېرمتون