ليکوال : محمد زمان مزمل

محمد زمان مزملمحمد زمان مزمل لیکوال او افغان سیاسي فعال دی.

وروستي

زېرمتون