ليکوال : ډاکټر ځلاند

ډاکټر ځلاندډاکټر فيض محمد ځلاند د کابل پوهنتون استاد او سياسي فعال دی.

وروستي

زېرمتون